برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

گروه صنعتی ایویتک در نمایشگاه حمل و نقل پاک تهران

در تاریخ 6 و 7 بهمن 1400 گروه صنعتی ایویتک به همراه سایر شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل پاک در نمایشگاه حمل و نقل پاک در بوستان گفتگو تهران شرکت نمود. در این نمایشگاه شهرداران، معاونین و پرسنل محترم شهرداری تهران، از غرفه ایویتک بازدید نمودند و با محصولات گروه صنعتی ایویتک آشنا شدند.
شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی در هنگام بازدید از غرفه گروه صنعتی ایویتک بر اهمییت تولید دانش بنیان در کشور تاکید نمودند تا از محصولات با کیفیت این گروه صنعتی در شهرداری تهران بهره ببرند.
امید است پیرو دستورات جناب آقای دکتر زاکانی زمینه همکاری هرچه بیشتر گروه صنعتی ایویتک با شهرداری تهران فراهم گردد.

ایویتک در نمایشگاه پاک تهران

بازدید معاونین شهرداری از غرفه ایویتک