برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دوچرخه برقی یا اتومبیل

در این مطلب خواهید خواند

امروزه انتخاب میان دوچرخه‌برقی و اتومبیل، بنظر کاری دشوار می‌آید. در نگاه اول اتومبیل‌ها قدرتمندتر بنظر می‌رسند زیرا اتومبیل‌ها قابل جادارتر، عملی‌تر، و کاربردی‌تر هستند، حال آنکه ترافیک سنگین و آلودگی هوا در خیابان‌های شهر به دلیل اتومبیل‌هایی است که به عنوان یک پدیده در زندگی جوامع بشری امروزه مطرح شده است. بنابراین در مکان‌هایی با تراکم جمعیت بالا و ترافیک سنگین دوچرخه سواری گزینه منطقی به شمار می‌رود. بویژه از زمان راه‌اندازی خطوط دوچرخه سواری در بیشتر شهرها، دوچرخه‌سواری به گزینه جذاب و به صرفه تبدیل شده است.

دوچرخه سواری

در این مقاله قصد داریم از نقطه نظر اقتصادی، هزینه‌های عملیاتی و معمول دوچرخه برقی و یک اتومبیل سمند را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج این مقایسه را بررسی نماییم.

هنگامی که دوچرخه و اتومبیل را از نظر اقتصادی باهم مقایسه می‌کنیم، قیمت و هزینه هرکدام از این وسیله‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری شما برای خرید اتومبیل و یا دوچرخه تاثیرگذار باشد. دوچرخه و اتومبیل دارای هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه سرمایه گذاری (خرید اولیه)، هزینه عملیاتی (هرینه بهره‌برداری و تجهیزات)، هزینه سرویس سالیانه، هزینه بیمه و هزینه افت قیمت وسیله است.

هزینه‌های دوچرخه برقی

در این قسمت در ابتدا به محاسبه هزینه‌های یک دوچرخه برقی به ازای هر کیلومتر پیمایش مسیر آن می‌پردازیم. برای محاسبه هزینه‌های دوچرخه برقی، مدل بتا تولید مجموعه ایویتک به عنوان نمونه فرض شده است. قیمت این دوچرخه برقی با باتری 400 وات ساعت (0.4 کیلووات ساعت)، 15 میلیون تومان است. بنابراین:

1- هزینه سرمایه گذاری یک دوچرخه برقی مدل بتا: 15 میلیون تومان

2- هزینه های عملیاتی یک دوچرخه برقی مدل بتا

هزینه های عملیاتی دوچرخه برقی تصویر
هزینه سوخت (برق): به ازای هر بار شارژ باتری (پیمایش 40 کیلومتر) دوچرخه برقی، و با در نظرگرفتن قیمت برق 100 تومان به ازای هر کیلووات ساعت، هزینه هربار شارژ دوچرخه برقی معادل 40 تومان است. در نتیجه هزینه‌ی برق دوچرخه برقی برای پیمایش هرکیلومتر برابر 1 تومان خواهد بود.
سوخت دوچرخه های برقی
هزینه باتری: قیمت یک ست باتری دوچرخه برقی مدل بتا برابر 1،500،000 تومان است. اگرچه طول عمر این باتری حدود 700 سیکل کاری است (700 بار پر و خالی شدن کامل باتری) ولی در این مقاله عمر باتری معادل 500 بار پر و خالی شدن باتری در نظر گرفته شده است. با این فروض، هزینه هر سیکل کاری باتری معادل 3000 تومان برآورد می‌شود. از آنجا که دوچرخه برقی با هربار شارژ 40 کیلومتر را پیمایش می‌کند، هزینه باتری برابر با 75 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه باتری
هزینه لاستیک: قیمت هر جفت لاستیک دوچرخه معادل 200.000 تومان است که عمری حدود 5000 کیلومتر دارد. پس، هزینه لاستیک دوچرخه معادل 40 تومان برای هر کیلومتر است.
هزینه لاستیک دوچرخه
هزینه لنت ترمز: یک دست لنت ترمز دیسکی مکانیکی قیمتی حدود 60،000 تومان و عمر 2000 کیلومتر دارد. پس، هزینه لنت ترمز معادل 30 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه لنت ترمز دوچرخه
معمولاً برای یک دوچرخه برقی هزینه سرویس سالیانه با پیمایش 10،000 کیلومتر در سال، 200،000 تومان است که برابر با 20 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه سرویس سالیانه دوچرخه
مجموع هزینه های عملیاتی 166=1+75+40+30+20

بنابراین مجموع هزینه‌های عملیاتی دوچرخه برقی بدون در نظر گرفتن افت قیمت دوچرخه برقی به ازای هر کیلومتر پیمایش شما برابر با مجموع هزینه بهره‌برداری، و هزینه سرویس سالیانه
166 تومان بر کیلومتر است.

3- هزینه افت قیمت

برای یک دوچرخه برقی هزینه سالیانه افت قیمت دوچرخه برقی با پیمایش سالانه 10،000 کیلومتر برابر با 15% قیمت اولیه دوچرخه برقی فرض شده است. و در این مثال برابر با 225 تومان برای هر کیلومتر در سال خواهد بود.

بنابراین با در نظر گرفتن افت قیمت دوچرخه، 391 تومان بر کیلومتر (391=225+20+30+40+75+1) مجموع هزینه‌های دوچرخه برقی در سال است.

هزینه‌های اتومبیل

برای محاسبه هزینه‌های اتومبیل فرض شده است، قیمت اتومبیل سمند با مصرف بنزین 10 لیتر در هر 100 کیلومتر، 150 میلیون تومان است.

1- هزینه سرمایه گذاری یک اتومبیل: 150 میلیون تومان

2- هزینه‌های عملیاتی یک اتومبیل عبارتست از:

 

هزینه های عملیاتی اتومبیل تصویر
هزینه سوخت (بنزین): به ازای مصرف بنزین 10 لیتر در هر 100 کیلومتر، و با در نظر گرفتن قیمت 3000 تومان برای هر لیتر بنزین، هزینه سوخت در اتومبیل برابر با 300 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه سوخت بنزین اتومبیل
هزینه روغن فیلتر: با در نظر گرفتن قیمت تعویض روغن فیلتر برای اتومبیل به میزان 250،000 تومان به ازای پیمایش هر 10،000 کیلومتر، هزینه تعویض روغن اتومبیل، 25 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه روغن و فیلتر اتومبیل
هزینه لاستیک: با در نظر گرفتن چهار حلقه لاستیک جمعا به قیمت 1.500.000 تومان، هزینه لاستیک به ازای پیمایش هر 100.000 کیلومتر برای اتومبیل، برابر با 15 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه لاستیک اتومبیل
هزینه لنت ترمز: با در نظرگرفتن یک دسته ترمز به قیمت 350،000 تومان و به ازای طول عمر لنت در هر 50،000 کیلومتر پیمایش، هزینه لنت ترمز برابر با 7 تومان برای هر کیلومتر خواهد بود.
هزینه لنت ترمز اتومبیل
هزینه بیمه: برای اتومبیل هزینه بیمه نامه شخص ثالث سالیانه که معادل با پیمایش 10،000 کیلومتر است، 2385000 تومان است که برابر با 119/25 تومان برای هر کیلومتر است.
هزینه بیمه اتومبیل
مجموع هزینه های عملیاتی 466/25=300+25+15+7+119/25

بنابراین مجموع هزینه‌های عملیاتی اتومبیل بدون در نظر گرفتن افت قیمت اتومبیل به ازای هر کیلومتر پیمایش شما برابر با مجموع هزینه بهره‌برداری، هزینه سرویس سالیانه و هزینه بیمه
466/25 تومان بر کیلومتر است.

4- هزینه افت قیمت:

برای یک اتومبیل هزینه سالیانه افت قیمت اتومبیل با فرض پیمایش 10،000 کیلومتر در سال برابر با 7% قیمت اولیه اتومبیل است (150 میلیون تومان) و در این مثال برابر با 525 تومان برای هر کیلومتر در سال خواهد بود.

بنابراین با در نظر گرفتن افت قیمت اتومبیل، 991/25 تومان بر کیلومتر 991/25=525+119/25+7+15+25+300 مجموع هزینه‌های اتومبیل در سال تومان بر کیلومتر است.

صرفه‌جوبی در هزینه‌ها

بنابراین در صورتی که شما برای رفت و آمد خود از دوچرخه برقی خود به جای اتومبیل استفاده کنید شما می‌توانید در حدود 525/25 تومان برای هر کیلومتر در هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.